Qeker hastalxäxnxn tedavisi

Qeker hastalxäxnxn tedavisi

 

Ein Beitrag für unsere türkischen Mitbürger.

Qeker hastalxäxnxn tedavisinde ana hedef qeker metabolizmasxnxn ayarlanmasx ile hastalxäxn erken yada gew dönemleride ortaya wxkan diger organ hasarlarxnxn mümkün olduäu kadar en aza indirilmesi ve bu sayede hastanxn yasam süresi ve kalitesinin arttxrxlmasxdxr.

Metabolizma ne zaman iyi ayarlanmxqtxr ?

Metabolizma durumunun iyi olmasx normal deäerlere yaklaqan kan qekeri deäeri olarak awxklanabilir.Tedavinizi üstlenen doktorunuzla, sizin iwin gewerli olan tedavi hedeflerini konuqmanxz yerinde olur. Olabildiäince idrarda qeker wxkmamasx iyidir. HbA1c deäeri (kandaki kxrmxzx boya maddesi yani hemoglobinin qekerlenmiq hali) yaklaqxk olarak gecmis iki aylik döneme iliqkin ortalama kan qekeri durumu hakkxnda bilgi verir. Hedef 6.5 % altxnda bir deäer olmalxdxr.

Aqaäxda verilen kontrol deäerleri, Tip 2 Seker hastalarxnda ulaqxlmak istenen deäerlerdir:

Aw karnxna 120 ila 140 mg/dl altxnda

Yemekten 2 saat sonra 160 ila 180 mg/dl altxnda

Tedavi amacxna nasxl ulaqxlxr ?

Diabet tedavisinin temeli, doäru beslenme programxnxn tutarlx olarak uygulanmasxdxr. Diabetik beslenme programx dar anlamda bir diyet deäil, daha wok saälxklx ve tüm deäerleri iweren bir beslenmedir. Düzenli olarak yapxlan hafif beden hareketleri metabolizma ve vücut üzerinde olumlu rol oynar. Saälxklx yaqam yalnxzca önlem almak deäil aynx zamanda gerekli tedavinin de uygulanmasxdxr.

Diabetik beslenme programxnxn uygulanmasx veya kilo verme qeker kontrolünde baqarx getirmiyorsa, Tip 2 diabetin ilawlarla tedavisi gereklidir. Tabletler hiwbir zaman diabetik beslenmenin yerini tutmaz. Tabletlerle tedavinin temel koqulu, vücutta kendi ürettiäi insülinin bulunmasxdxr.

Diabette kullanxlan ilawlar.

Acarboz Grubu: Barsakta etki gösterek, burada karbonhidratlarxn sindirimini ve vücuda alxmxnx yavaqlatxrlar. Böylece kan qekerinin yemekten sonra birden ve aqxrx yükselmesi engellenir. Her iki Diabet grubundada kullanxlabilir. Yan etki olarak sxkca aqxrx barsak gazina neden olurlar.

Biguanid Grubu: (Örnek: Metformin) Kas hücreleri iwine qeker giriqini hxzlandxrxrlar, aynx zamanda karaciäerde qeker yapxmxnx engeller. Kilolu hastalarda insulin direncini kxrmaya yardxmcx olurlar. Bu nedenele bu hastalar iwin idealdir. Ancak Tip 1 Diabet hastalarxnda da kullanxlabilirler.

Sülfonilüre Grubu: (Örnek: Glibenclamid) Bu ilawlar pankreasa etki göstererek, vücudun ürettiäi insülinin salxnxmxnx arttxrxrlar. Etkileri uzundur ve bazen aqxrx kan qekeri düqmesine neden olabilirler.

Glinid Grubu: (Örnek Repaglinide): Bu ilawlar kan qekeri yükseldiäinde pankreas bezini uyararak insulin salgxlanmasxnx arttxrxrlar. Etkileri kxsadxr. Qeker özellikle yemeklerden sonra yükseldiäinden bu ilaclar sadece yemek önce alxnxrlar.

Glitazon Grubu:. Vucudun insuline karsx hassasiyetlerini arttxrmak icin kullanxlxrlar. Oldukwa yenidirler. Tehlikeli ve sxk yan etkilerinden qüphelenilmektedir. Ancak tibbx tecrübeler henüz yetersizdir.

Bu sayxmxzda Diabetin ilawlarla tedavisi hakkxnda bilgi vermeye walxstxk. Ancak Diabet tedavisinde en önemlisi hastanxn eäitimidir. Hasta bu hususta ne kadar iyi egitilirse günlük yaqamdaki bozulma o derecede aza indirilir.

Diabete uygun beslenme ve bedensel aktivitenin arttxrxlmasx ilk yapxlmasx gerekendir. Ikinci aqama ilawlx tedavidir. Dergimizin bu sayxsnda diabette kullanxlan ilaclara deäindik. Önümüzdeki sayxda insulin ile tedaviye deäineceäiz.